PROGRAM AKTYWNA TABLICA

Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”. Złożone przez naszą szkołę wnioski dla Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w ZSP–T  w Międzyświeciu, zostały pozytywnie rozpatrzone, dzięki temu szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji Rządowej w wysokości 80% oraz z dotacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie w wysokości 20%.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii, umożliwienie szerokiego wykorzystywanie TIK i doprowadzenie do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. Ważnym aspektem i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań  i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 • wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronach:

http://www.aktywnatablica.org/o-programie/

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica

 

Przystąpienie do Programu łączy się z obowiązkiem zrealizowania przez szkołę następujących zadań:

 1. uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 2. uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  • udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  • zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  • dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 3. wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań  w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
 4. wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;
 5. sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania z pkt 1-4 oraz:
  • ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
  • charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
 6. wypełniania ankiet dotyczących realizacji Programu;
 7. udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

 

W listopadzie 2021 roku zostały zainstalowane dwie tablice interaktywne oraz 2 projektory w czterech pracowniach szkolnych: języka angielskiego, historii, matematyki i biologii dla wzbogacenia zajęć dydaktycznych w Technikum oraz Branżowej Szkole I Stopnia w ZSP-T    w Międzyświeciu.

W ramach Programu przeprowadzono dla kadry pedagogicznej szkolenie z obsługi tablicy multimedialnej. Zdobyte umiejętności sprawią, że wielu nauczycieli będzie mogła wykorzystywać nowoczesny sprzęt na prowadzonych przez siebie zajęciach w codziennej pracy w ZSP-T w Międzyświeciu.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ „AKTYWNA TABLICA”

 1. Stworzenie zakładki na internetowej stronie szkoły i zamieszczanie informacji o realizacji programu.
 2. Powołanie zespołu i wyznaczenie koordynatora programu
 3. Przygotowanie planu pracy
 4. Przeprowadzenie zaplanowanych działań
 5. Ocena realizacji zaplanowanych zadań

 

Za sprawną realizację Programu odpowiedzialny jest e-koordynator pani Ewelina Kosmala. Na cały rok szkolny koordynator projektu, pani Ewelina Kosmala zaplanowała działania związane z wykorzystaniem TIK w edukacji. Został powołany Nauczycielski Zespół Samokształceniowy, którego celem jest wspieranie dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK. W skład zespołu wchodzą następujący nauczyciele:

 1. Ewelina Kosmala - koordynator projektu
 2. Anna Wajdzik
 3. Beata Zbrzeźniak
 4. Krystyna Greń

 

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030