Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę zsptmiedzyswiec.pl.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 Ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

 

Wstęp

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu o nazwie zsptmiedzyswiec.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-22.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Kosmala, ewelina.kosmala24@gmail.com, tel: 785 916 030

 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (33) 853 37 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych mieści się w Międzyświeciu przy ulicy Malinowej 10.

Budynek jest dwupiętrowy. Mieszczą się w nim na parterze: pomieszczenia klasowe, biblioteka, sala gimnastyczna, gabinet pedagoga i pomieszczenia administracyjno- gospodarcze oraz toalety i warsztaty szkolne w częściach dobudowanych do szkoły. Na pierwszym piętrze oprócz pomieszczeń klasowych, znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora i pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym, na drugim piętrze: jedna sala lekcyjna, biuro księgowości i kadr, pomieszczenia archiwum i strych.

Budynek ma dwa wejścia. Wejście główne usytuowane jest od strony południowej (frontowa Ściana budynku), na co dzień jest rzadko używane. Drugie wejście znajduje się od strony parkingu i ogrodu (tył budynku). To wejście na co dzień jest wejściem głównym- zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.

Do budynku można wejść również od strony sali gimnastycznej, jednak to wejście nie jest dostępne dla ogółu, jest udostępniane tylko pod nadzorem nauczycieli lub pracowników obsługi szkoły. Podobnie rzecz ma się z wejściem od strony warsztatów szkolnych, które jest pod nadzorem pracowników szkoły.

Na chwilę obecną budynek nie jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek wzniesiono początkiem XX w. i jest wpisany do rejestru zabytków.

Opis dostępności wejścia do budynku:

Główne wejścia do budynku nie są dostosowane do potrzeb osób mających niepełnosprawność ruchową.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet:

W budynku nie ma windy. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Szkoła posiada 2 oznaczone miejsca parkingowe przeznaczone specjalnie dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online, ale jeden pracownik został przeszkolony z polskiego języka migowego. Po zawiadomieniu pracowników obsługi lub sekretariatu o konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej, powiadomiony pracownik merytoryczny schodzi do petenta.

Deklaracja o chęci osiągnięcia lub osiągnięciu poziomu wyższego od wymagań prawnych: Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA”,

Dane teleadresowe Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych:

Międzyświeć, ul. Malinowa 10, 43-430 Skoczów

adres e-mail: sekretariat@zsptmiedzyswiec.pl

nr tel.: kom. 785 916 030, tel/fax: 33 853 37 66

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030