Dzielmy się sercem jak opłatkiem!

Tegoroczna wigilijka szkolna przypadła na dzień 22 grudnia (ostatni dzień w szkole przed przerwą świąteczną). Z tej okazji młodzież pod kierunkiem katechetów przygotowała poranek kolędowy z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.  Podczas spotkania rozbrzmiewały akordy gitary, akordeonu, a przede wszystkim melodie kolęd i pastorałek śpiewanych przez uczniów i nauczycieli. Muzyczno-wokalny program uzupełniły fragmenty poezji m.in. Jana Twardowskiego. Przypomniano również  tradycję związaną z obrzędami przy stole wigilijnym. Nie zabrakło serdecznych życzeń świątecznych dla całej społeczności szkolnej. 

Na koniec uczniowie wraz z wychowawcami przenieśli świąteczną atmosferę do swoich klas - na wigilijki klasowe. Tam, w mniejszym gronie również składano sobie życzenia i dzielono się opłatkiem, który dla chrześcijan stanowi symbol wiary, pojednania i  miłości. Pięknie opisał  wymowę opłatka Kajetan Kraszewski z Romanowa - brat znanego polskiego pisarza, publicysty i malarza J.I.Kraszewskiego. My również doceńmy wartość tego wyjątkowego obyczaju i dzielmy się sercem jak opłatkiem.

„ Oj­ców to na­szych oby­czaj pra­sta­ry,
pol­skie­go kra­ju ma­lu­je do­sta­tek,
sym­bol bra­ter­stwa, mi­ło­ści i wia­ry;
świę­ty opła­tek.
Daw­niej po dwo­rach cha­dza­li kwe­sta­rze -
przy nich ka­te­chizm po­wta­rza­ły dziat­ki,
i z Bo­żym sło­wem przy­no­si­li w da­rze
bia­łe opłat­ki.
Lecz świat dzi­siej­szy, któ­ry w nic nie wie­rzy,
co nie jest zło­tem, bo­gac­twem, do­stat­kiem,
co - Boże od­puść - nie mówi pa­cie­rzy,
gar­dzi opłat­kiem.
Ale my - czci­my, co oby­czaj świę­ci,
czy ty za świa­tem, czy ja w na­szej cha­cie,
więc ten opła­tek w do­wód mej pa­mię­ci
przyjm, miły bra­cie. „

 

Kontakt

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu, ul.Malinowa 10
43-430 Skoczów
tel./fax. (33) 8533766, tel. kom. 785916030